PATVIRTINTA
UAB „Ekonovus“
Generalinio direktoriaus
2022 m. balandžio 5 d.
Įsakymu Nr. V-24

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Ekonovus” (toliau – Ekonovus) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų privatumą, todėl asmens duomenys, sukaupti interneto svetainėje www.ekonovus.lt (toliau – Interneto svetainė), yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų teisinė apsaugą, numatytų reikalavimų.

UAB „Ekonovus“ rekomenduoja visiems www.ekonovus.lt interneto svetainės lankytojams
susipažinti su šia privatumo politika

UŽKLAUSOS PATEIKIMAS

 1. Interneto svetainė suteikia Jums galimybę pateikti užklausą Ekonovus su tikslu įsigyti/užsisakyti Ekonovus teikiamas paslaugas ar prekes bei užduoti rūpimus klausimus Ekonovus.
 2. Jums užpildžius užklausos formą Interneto svetainėje (norėdami gauti kuo tikslesnį atsakymą į savo užklausą privalote užpildyti visus laukus, pažymėtus „*“ (žvaigždute)), arba pasikreipus į Ekonovus elektroniniu paštu, telefonu arba atvykus į vieną iš Ekonovus padalinių, Ekonovus renka tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pateiktos užklausos turinį.
 3.  Šiuo būdu surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: siekiant su Jumis susisiekti bei atsakyti į Jūsų užklausose suformuluotus paklausimus, siekiant patvirtinti Jūsų užsakymus, siekiant suteikti Jums paslaugas ar prekes.

 

NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

 1. Interneto svetainė suteikia Jums galimybę pasirinkti ar norite gauti naujienlaiškius, automatinius
  priminimus apie paslaugas ar prekes bei kitus informacinio pobūdžio pranešimus.
 2. Informaciją apie rinkodaros pasiūlymus gausite Interneto svetainėje užpildę naujienlaiškio gavėjo
  formą, kurioje turėsite pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą,
  telefono numerį.
 3. Užpildydami naujienlaiškio gavėjo formą Jūs išreikšite savo sutikimą rinkti ir naudotis Jūsų asmens
  duomenis rinkodaros tikslais.
 4. Jeigu norite atšaukti savo sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, galite tai padaryti
  paspaudę specialią nuorodą, kurią rasite naujienlaiškio apačioje, arba galite kreiptis į Ekonovus
  elektroninio pašto adresu: info@ekonovus.lt, temos eilutėje įrašę – „Atsisakyti prenumeratos“.

KARJERA

 1. Jūsų duomenys taip pat gali būti renkami, tvarkomi ir saugomi, tuo atveju, kai Jūs pateikiate Ekonovus paklausimą su tikslu užimti laisvą darbo vietą Ekonovus.
 2. Šiuo tikslu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame
  laiške ar kituose dokumentuose Jūsų paties nurodyta informacija.
 3. Ekonovus šiuos Jūsų asmens duomenis tvarko siekiant Jūsų prašymu įvertinti Jūsų kandidatūrą prieš sudarant su Jumis darbo sutartį (jeigu tokia būtų sudaroma).
 4. Pateikus užklausą užimti laisvą darbo vietą, Ekonovus gali prašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, tam, kad galėtų tinkamai atsakyti į Jūsų pateiktą klausimą ar įvertinti Jūsų kandidatūrą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Jūsų pateiktus asmens duomenis Ekonovus saugos tik tiek, kiek reikia šioje privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
  13. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Ekonovus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis neilgesnis negu 3 metai. Pasibaigus šiam terminui, duomenys naikinami/ištrinami taip, kad Jūsų asmens duomenų nebūtų galima atgaminti.
  14. Kandidatų į laisvą darbo vietą pateikti asmens duomenys saugomi 6 mėnesius po atrankos pabaigos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO Principai

 1. Ekonovus tvarkydama Jūsų asmens duomenis griežtai laikosi šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų: teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo; tikslo apribojimo principo; duomenų kiekio mažinimo principo; tikslumo principo; saugojimo trukmės apribojimo principo; vientisumo ir konfidencialumo principo; atskaitomybės principo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

16. Ekonovus tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis Ekonovus privalo pateikti, siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas, užtikrinti teisėtus Ekonovus interesus.
17. Ekonovus Jūsų asmens duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams: savivaldybių ir (ar) valstybės institucijoms, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, policijos pareigūnams, teismams, perkančiosioms organizacijoms ir pan., kai to reikalaujama pagal įstatymus bei įmonėms, kurios teikia paslaugas Ekonovus, t. y. vertėjams, advokatams, IT priežiūrą vykdančioms įmonėms, Interneto svetainę administruojantiems asmenims, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo įmonėms, saugos tarnybai.

JŪSŲ TEISĖS
18. Jums pasikreipus į Ekonovus bei tinkamai save identifikavus, t. y. pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris bus naudojamas tik indentifikavimui ir nebus toliau saugomas, arba tinkamai identifikavus savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, Ekonovus įgyvendins šias Jūsų teises:

 • Jūsų teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;
  • Jūsų teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens
  duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra
  neteisėtas, kai Ekonovus nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais;
  • Jūsų teisę į duomenų perkeliamumą (jeigu tokia teisė taikoma);
  • Jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais Jūs galite pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
  • tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto Ekonovus intereso, Jūs, dėl su Jumis susijusių konkrečių priežasčių, turite teisę išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju Ekonovus įsipareigoja nebetvarkyti Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Ekonovus tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus
 1. Ekonovus gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 2. Jeigu su Jūsų asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti Ekonovus notaro patvirtintą įgaliojimą ar atstovavimo sutartį.
 3. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite pateikti Ekonovus elektroniniu paštu: info@ekonovus.lt, paštu adresu: Vandžiogalos g. 92, Kaunas, arba atvykus į vieną iš Ekonovus padalinių, kurių adresus rasite https://www.ekonovus.lt/kontaktai/
 4. Atsakymą į Jūsų skundą, pranešimą ar prašymą Ekonovus pateiks per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo, pranešimo ar prašymo gavimo dienos.
 5. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Ekonovus, Jums pranešus, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų skunde, pranešime ar prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

SLAPUKAI
24. Slapukas yra nedidelis informacijos failas, nusiunčiamas iš tinklo serverio į Jūsų naršyklę ir įrašomas bei saugomas Jūsų kompiuterio kietajame diske.
25. Ekonovus slapukus Interneto svetainėje naudoja suteikdama atsekti duomenų srauto ir naudotojų charakteristikas, rinkti informaciją apie svetainės lankytojų veiksmus ir prioritetus, o pagal apibendrintą informaciją kaupti vidaus statistikos duomenis, padedančius optimizuoti Ekonovus internetines paslaugas.
26. Slapukų teikiama informacija yra anonimizuota ir negali identifikuoti tikslaus vartotojo.
27. Slapukai Jūsų kompiuteryje bus saugomi tol, kol baigsis jų saugojimo terminas arba kol juos ištrinsite. Jeigu nenorite, kad naudotume slapukus, šią funkciją galite bet kada išjungti savo interneto naršyklėje.

SAUGUMAS

28. Ekonovus tvarkydama Jūsų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, ir (ar) platinimo, ir (ar) atskleidimo ir (ar) nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.
29. Ekonovus darbo tvarka organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir (ar) dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir perdavimas.
30. Prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems Ekonovus darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.
31. Ekonovus duomenų tvarkymui yra paskyrusi tik tokius duomenų tvarkytojus (paslaugų tiekėjus), kurie užtikrina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, ir (ar) platinimo, ir (ar) atskleidimo ir (ar) nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.
32. Visą informaciją, kurią Jūs pateikiate Ekonovus valdomose socialinių tinklų – „Facebook“, „LinkedIn“ (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) paskyrose, kontroliuoja konkretaus socialinio tinklo valdytojas. Ekonovus rekomenduoja susipažinti su tokio socialinio tinklo privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su konkretaus socialinio tinklo valdytoju.

VAIZDO STEBĖJIMAS
33. Ekonovus įmonės padalinių teritorijose ir rūšiavimo angaruose, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą ir tvarko vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuotus asmens duomenis.
34. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti vaizdo duomenys tvarkomi Jūsų ir Ekonovus turto apsaugos užtikrinimo bei Ekonovus teisėtų interesų, kai yra padaroma žala Jums ar Ekonovus turtui, įgyvendinimo tikslu.
35. Vaizdo stebėjimo priemonės (vaizdo kameros) Ekonovus yra įrengtos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą, vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje vidaus patalpos ar lauko teritorijos dalyje, negu tai yra būtina ir, kad būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina šios privatumo politikos 35 punkte numatytiems tikslams pasiekti.
36. Šie asmens duomenys saugomi ne daugiau, kaip 3 savaites, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti.

GARSO ĮRAŠYMAS
37. Ekonovus skambučių centre yra įrašomi telefoniniai pokalbiai, kurio tikslas – užtikrinti klientų aptarnavimo bei teikiamų paslaugų kokybę, objektyviai įvertinti nagrinėjant klientų prašymus bei skundus.
38. Jums paskambinus į Bendrovės skambučių centrą apie vykdomą telefoninių pokalbių įrašymą yra informuojama automatiniu atsakikliu pranešant, kad pokalbis yra įrašomas. Jums nesutikus, kad Jūsų pokalbiai būtų įrašomi, Jūs nesujungiamas su Ekonovus darbuotoju, dirbančiu Ekonovus skambučių centre. Šiuo atveju, Jūs turite teisę į Ekonovus kreiptis raštu (elektroniniu paštu ar registruotu paštu) arba atvykus į vieną iš Ekonovus padalinių.
39. Pokalbių, vykstančių darbo metu, užfiksuojami duomenys: pokalbio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas.
40. Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamasi duomenų tvarkytojo UAB „CSC Telecom“ paslaugomis.
41. Telefoninių pokalbių įrašų duomenys saugomi 3 savaites, po kurių yra automatiškai sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, apginant teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi iki kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
42. Nusprendusi pakeisti šią privatumo politiką, Ekonovus jos pakeitimus paskelbs Interneto svetainėje. SUSISIEKITE SU MUMIS
43. Jeigu turite klausimų, susijusių su šios privatumo politikos nuostatomis ar Interneto svetainės naudojimo taisyklėmis, maloniai prašome susiekti su Ekonovus, elektroninio pašto adresu: info@ekonovus.lt, Tel. Nr. +370 37 342 448, arba atvykti į vieną iš Ekonovus padalinių, kurių adresus rasite https://www.ekonovus.lt/kontaktai/